1. کسب رتبه شایسته تقدیر بخش محتوای دیجیتال گروه علوم انسانی در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت (1401)
  2. کسب رتبه شایسته تقدیر در چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت (1400)
  3. کسب رتبه دوم در بخش مسابقه در سیزدهمین جشنواره بین المللی حرکت (1399) 
  4. برگزاری نخستین همایش منطقه ای سواد اطلاعاتی در دانشکده (سال 88)
  5. رتبه اول در جشنواره حرکت توسط انجمن علمی - دانشجویی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
  6. برگزاری همایش مجلات علمی در کتابخانه های دانشگاهی در دانشکده (سال 91)

 

 

 

 

 

پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت و درخشش دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه در این جشنواره با کسب رتبه شایسته تقدیر

 

 

چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت و درخشش دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه در این جشنواره با کسب رتبه شایسته تقدیر