دانشجوی محترم لطفا در ثبت اطلاعات دقت فرمایید. در صورتی که در زمان ثبت مقالات خود به هر دلیلی موفق به ثبت نشدید و با خطا مواجه شدید، با دبیرخانه همایش ارتباط بگیرید.