1. اعضای گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان
  2. اعضای گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر
  3. هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
  4. همکاران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مسئولیت برگزاری جشنواره در محل کتابخانه مرکزی را عهده دار خواهند بود و پیگیر امور مرتبط خواهند بود.
  5. اعضای محترم شورای مرکزی و علی البدل انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی مسئول کمیته های مختلف (اطلاع رسانی، گردآوری، برگزاری نمایشگاه، تولید آثار کتاب جشنواره و سایر فعالیت ها ) خواهند بود.