محورهای دومین همایش ملی دانشجویی دانشگاه سمنان

 

  • سواد اطلاعاتی و نظریه های یادگیری (آموزش سواد اطلاعاتی)
  • سواد اطلاعاتی و پژوهش
  • جنبه های روان شناختی (آموزش/پژوهش) سواد اطلاعاتی
  • سواد اطلاعاتی و توسعه فردی-اجتماعی، تفاوت‌های فردی
  • سواد اطلاعاتی و نقش متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی
  • تجربه های ملی و بین المللی آموزش سواد اطلاعاتی (استانداردها و چارچوبهای سواد اطلاعاتی)
  • سواد اطلاعاتی در گروه های خاص (کودکان، زنان خانه دار، سالمندان، ناتوانان جسمی...)
  • سواد اطلاعاتی، مطالعه و خواندن
  • سواد اطلاعاتی و تعامل انسان و اطلاعات
  • سواد اطلاعاتی و بحران های اجتماعی