1. استفاده از زبان کاریکلماتور برای ترویج مطالعه در بین دانشجویان و نهایتا اقشار مختلف دانشگاه و مردم  
  2. تلاش برای بهره گیری از کاریکلماتور برای رساندن و انتقال مفهوم کتاب، مطالعه و خواندن به جامعه با زبان طنز  
  3. قرار دادن دانشجویان در مسیر تفکر در باب کتاب، مطالعه و خواندن
  4. ترویج فرهنگ خواندن و مطالعه و کتاب