1. استفاده از زبان کاریکاتور برای ترویج مطالعه و علم آموزی و پژوهش در بین دانشجویان و نهایتا اقشار مختلف دانشگاه و مردم  
  2. تلاش برای بهره گیری از کاریکاتور برای رساندن و انتقال مفهوم کتاب، مطالعه و خواندن به جامعه با زبان طنز  
  3. کمک به نشان دادن مسائل مربوط به جامعه ی امروزی به ویژه آنچه در حوزه کتاب، مطالعه و خواندن مطرح است بوسیله ی کاریکاتور  
  4. برقراری ارتباط با دیگران توسط قوه ی متخیله  
  5. ایجاد یک صحنه ی نمایش افکار  با برگزاری نمایشگاه آثار طراحی شده توسط دانشجویان