دانشجوی محترم لطفا در ثبت اطلاعات دقت فرمایید. در صورتی که در زمان ثبت آثار و تکمیل فرم به هر دلیلی موفق به ثبت نشدید و با خطا مواجه شدید، با دبیرخانه جشنواره ارتباط بگیرید.