سمنان، میدان استاندارد، روبروی پارک جنگلی سوکان، دانشگاه سمنان، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

( دبیرخانه سومین جشنواره ملی کاریکلماتور کتاب، مطالعه و خواندن )

شماره تماس دبیرخانه: 31535592-023

آدرس ایمیل: semkis93@gmail.com

درگاه ارسال آثار: https://semkisa.semnan.ac.ir/vc3