حامیان (قطعی): کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان، گروه ارتباط تصویری دانشگاه سمنان، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران.

 حامیان (احتمالی): معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،  انتشارات دانشگاه سمنان، نهاد کتابخانه های عمومی استان سمنان، اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، برخی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران.