اولین کنفرانس منطقه ای سواد اطلاعاتی در دانشگاه سمنان با عنوان "سواد اطلاعاتی: کاربردها و چشم اندازها" در سال 1389 با همت انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان برگزار شد. محورهای اصلی این همایش عبارت بودند از:

  • بومی سازی سواد اطلاعاتی
  • مسائل و موانع موجود در زمینه توسعه سواد اطلاعاتی در ایران
  • تجربه کشورهای همسایه در طرح ها و برنامه های سواد اطلاعاتی در ایران
  • چگونگی اجرایی نمودن سواد اطلاعاتی در مراکز دانشگاهی
  • کتابخانه ها و کتابداران دانشگاهی و برنامه های سواد اطلاعاتی
  • کاربرد سواد اطلاعاتی د رمدارس و دانشگاه ها
  • سواد اطلاعاتی، ترویج علم
  • تجربه های علمی برگزاری کارگاه ها و دوره های سواد اطلاعاتی در ایران
  • سواد اطلاعاتی و گروه های آموزشی- دانشگاهی

متن مجموعه مقالات این همایش در زیر قابل دریافت است.

لینک خبر در ایرنا

لینک خبر در لیزنا