نام و نام خانوادگی 

سمت مدرک تحصیلی  تاریخ شروع همکاری

مبینا بنددار

دبیر انجمن علمی

کارشناسی

 

سیده فاطمه میری

عضو شورای مرکزی

کارشناسی  

کوثر اکبری

عضو شورای مرکزی کارشناسی  

فاطمه همتی

عضو شورای مرکزی کارشناسی  

زهرا نبوی

عضو شورای مرکزی کارشناسی  

فائزه صادقی

عضو شورای مرکزی کارشناسی  

فرزانه ابوالقاسمی

عضو شورای مرکزی کارشناسی