نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع همکاری

 

عاطفه دارابی

دبیر انجمن

کارشناسی

1400/7/13

 

مبینا بنددار

عضو شورای مرکزی انجمن

کارشناسی

1400/7/13

 

فاطمه اسفندیار

عضو شورای مرکزی انجمن

کارشناسی

1400/7/13

 

مبینا مقبلی

عضو شورای مرکزی انجمن

کارشناسی

1400/7/13

 

سیده فاطمه میری

عضو شورای مرکزی انجمن

کارشناسی

1400/7/13

 

فاطمه بزرگی سیامکی

عضو شورای مرکزی انجمن  

 کارشناسی

1400/7/13  

مائده نوریان گلیان

عضو شورای مرکزی انجمن  

کارشناسی 

1400/7/13  
         
         
         
         

 

اعضای شورای مرکزی در 1400-1401