• دبیر علمی همایش:

دکتر رحمان معرفت، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

کمیته علمی همایش:

 • دکتر امیر رضا اصنافی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر ایمان تهمتن، پژوهشگر تجربه کاربر و مدرس دانشگاه تنسی (آمریکا)، پژوهشگر ارشد تجربه کاربر JP Morgan
 • دکتر موسی یمینی فیروز، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • دکتر حسن محمودی توپکانلو، استادیار دانشگاه سمنان
 • دکتر مهدی محمدی، دانشیار دانشگاه قم
 • دکتر روح اله خادمی، استادیار دانشگاه سمنان
 • دکتر حمید کشاورز، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر حسین مرادی مقدم، استادیار دانشگاه سمنان
 • دکتر حمید قاضی زاده، دانشیار دانشگاه پیام نور
 • دکتر رسول زوارقی، دانشیار دانشگاه تبریز
 • دکتر مریم صابری، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

 

دبیر علمی (دانشجویی) همایش، سرکار خانم مبینا بنددار، دانشجوی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

 

 • کادر اجرایی همایش
 •  سرکار خانم مبینا بنددار (دبیر انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی)
 • سرکار خانم سیده فاطمه میری (عضو شورای مرکزی)
 • سرکار خانم کوثر اکبری (عضو شورای مرکزی)
 • سرکار خانم فاطمه همتی (عضو شورای مرکزی)
 • سرکار خانم زهرا نبوی (عضو شورای مرکزی)
 • سرکار خانم فائزه صادقی (عضو شورای مرکزی)
 • سرکار خانم فرزانه ابوالقاسمی (عضو شورای مرکزی)
 • سرکار خانم  زهرا مظهری (دانشجوی علم اطلاعات و دانش شناسی)