اعضای شورای انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی، با همکاری مدیریت و همکاران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، گـروه ارتبـاط تصـویری دانشکده هنر به شرح زیر:

 1. دکتر رحمان معرفت ( مشاور انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی و معاون دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان)
 2. دکتر روح الله خادمی ( مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه )
 3. کارشناس محترم طرح های پژوهشی دانشگاه، جناب آقای مهندس مصطفی رئوفی
 4. مدیریت گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و همکاران محترم گروه ( اساتید محترم گروه )
 5. همکاران محترم گروه ارتباط تصویری ( اساتید محترم گروه )
 6. همکاران محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان (سرکار خانم سکینه لاسجردی، مسئول دبیرخانه جشنواره)
 7. سرکار خانم مبینا بنددار ( دبیر انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی )
 8. سرکار خانم سیده فاطمه میری (عضو شورای مرکزی)
 9. سرکار خانم کوثر اکبری (عضو شورای مرکزی)
 10. سرکار خانم فاطمه همتی (عضو شورای مرکزی)
 11. سرکار خانم زهرا نبوی (عضو شورای مرکزی)
 12. سرکار خانم فائزه صادقی (عضو شورای مرکزی) 
 13. سرکار خانم فرزانه ابوالقاسمی (عضو شورای مرکزی)  
 14. هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 15. اعضای انجمن علمی ارتباط تصویری دانشگاه